Pobyt całodobowy

W Domu Seniora Tiliam świadczymy usługi bytowe, opiekuńcze, lecznicze, rehabilitacyjne oraz wspomagające – w tym społeczne, rekreacyjne, religijne oraz edukacyjne. Gwarantujemy usługi na poziomie nie tylko obowiązującego standardu, ale i w zakresie, formach – wynikających z indywidualnych potrzeb przebywających w nim Mieszkańców.

Profesjonalnie i komfortowo, kompleksowo i długofalowo i w sposób zindywidualizowany – realizujemy usługi opiekuńcze umożliwiające spełnienie misji:

PRAGNIEMY, BY JESIEŃ BYŁA NAJPIĘKNIEJSZĄ PORĄ ŻYCIA.

Całość infrastruktury placówki dostosowana jest do potrzeb osób niesamodzielnych, poprzez zapewnienie architektury i rozwiązań przyjaznych osobom niepełnosprawnym i starszym. Zarówno części wspólne, jak i pokoje są dostosowane do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (uchwyty, poręczę, wózki inwalidzkie, podjazdy, wygodne fotele itp.). Każdy pokój w pełni wyposażony, z własną łazienką i WC, systemem przywoławczym, telewizją cyfrową, wygodnymi i funkcjonalnymi meblami odpowiadającymi potrzebom osób starszych. Ze względu na dążenie do jak najwyższego komfortu pensjonariuszy stworzono w zdecydowanej większości pokoje jednoosobowe (60% wszystkich dostępnych w placówce miejsc).

Organizacja placówki, zakres i poziom świadczonych w nim usług uwzględnia w szczególności intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa, a także stan zdrowia, stan sprawności fizycznej i intelektualnej, wyznanie oraz potrzeby i możliwości Mieszkańców. Wiemy, że opieka nad osobami niesamodzielnymi, osobami w podeszłym wieku wymaga skupiania się na ich indywidualnych potrzebach. Stawiając na najwyższą jakość usług, holistyczne podejście do potrzeb seniorów oraz skupiając się na zaspokajaniu ich potrzeb, a nie tylko na wypełnianiu odpowiednich procedur narzuconych przez przepisy prawa – zależy nam na współtworzeniu z mieszkańcami unikalnej atmosfery w miejscu całodobowego pobytu i takiego odpoczynku, który jest na miarę możliwości zdrowotnych Mieszkańców.

Dom Seniora Tiliam, jako prywatna placówka spełnia wszelkie wymogi prawa i standardy, w tym także unijne – w związku z dofinansowaniem tego obiektu ze środków UE. Placówka podlega wpisowi do rejestru Wojewody Opolskiego placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz osobom w podeszłym wieku; działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i aktów wykonawczych do ustawy oraz innych przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówek zapewniających całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku i osobom przewlekle somatycznie chorym.


Funkcjonowanie placówki opiera się na zapewnieniu opieki w systemie tzw. nieinstytucjonalnym, czyli:
 • w placówce ilość osób objętych opieką całodobową nie przekracza 30 osób;
 • wszystkie usługi świadczone w placówce, świadczone są w sposób zindywidualizowany – dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby. Ustalane będą indywidualne programy opiekuńcze, rehabilitacyjne i aktywizujące dostosowane do potrzeb indywidualnego Mieszkańca, jego stanu zdrowia, możliwości psychofizycznych i zainteresowań. Część zajęć prowadzona będzie indywidualnie bądź w małych grupach (nie większych niż 5 osób) – będą to m.in. kursy językowe, kursy komputerowe;
 • wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami mieszkańców – w myśl zasady, „iż placówka jest dla Mieszkańca, nie Mieszkaniec dla placówki” – to potrzeby Mieszkańców, ich zadowolenie oraz satysfakcja z przebywania w Domu jest priorytetem;
 • Mieszkańcy posiadają kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą w zakresie funkcjonowania w ramach placówki – to Mieszkańcy decydują w jakich zajęciach aktywizacyjnych chcą uczestniczyć; w każdym tygodniu z Mieszkańcami ustala się menu na dany tydzień, to Mieszkańcy decydują o tym, gdzie poza placówką chcieliby spędzać czas – czy to w kinie, czy w teatrze;
 • Mieszkańcy nie są odizolowani od ogółu społeczności – dzięki położeniu placówki (centrum miasta) Mieszkańcy mają ułatwiony dostęp do całości infrastruktury miejskiej. Szereg podpisanych zaś umów o współpracy z podmiotami zewnętrznymi umożliwiają liczne kontakty oraz wspólne inicjatywy Mieszkańców ze społecznością lokalną;
 • Mieszkańcy nie są zmuszani do mieszkania razem – w placówce zdecydowaną większość pokoi stanowią pokoje jednoosobowe. Dla Mieszkańców, którzy woleliby jednak zamieszkać ze współlokatorem przewiduje się pokoje dwuosobowe.

Dokładamy wszelkich starań, by każdy czuł się u nas bezpiecznie, dbamy przede wszystkim o ciepłą i serdeczną atmosferę, budowaną na pomocy, zaufaniu i wzajemnym szacunku.

Zapewniamy atrakcyjne spędzanie czasu dzięki zaplanowanym aktywizacjom – dostosowanym do możliwości, potrzeb i preferencji opiekowanych osób. Wspólnie możemy uprawiać ogródek, wymieniać się doświadczeniami kulinarnymi w ramach warsztatów kulinarnych w naszej kuchni przystosowanej do takich zajęć, organizować zajęcia plastyczne, pogadanki itp. Możemy razem wyjechać w plener: zwiedzać, oglądać, podziwiać itp.


W ramach pobytu dziennego realizujemy:
 • usługi opiekuńcze (pielęgniarskie) i lecznicze
 • usługi rekreacyjne
 • usługi dietetyczno-żywieniowe
 • usługi rehabilitacyjne
 • usługi edukacyjne
 • usługi z obszaru kultury

Jakość usług gwarantuje doświadczony personel i zespół specjalistów zewnętrznych, przy wykorzystaniu infrastruktury placówki oraz obiektów i placówek zewnętrznych.

Duża część zajęć będzie ma wymiar aktywizujący pensjonariuszy, dlatego tak ważne jest zapewnienie ich stałości i powtarzalności – co najmniej 5 razy w tygodniu.

Usługi rekreacyjne – w wymiarze co najmniej 3 godzin dziennie stanowią istotna atrakcję i standard pobytowy dla Mieszkańców. W dostosowaniu do potrzeb i możliwości opiekowanych potencjał placówki i jej personelu oferuje odpowiednie wykorzystanie zaplecza rehabilitacyjnego i specjalistów: rehabilitantów oraz trenerów osobistych od aktywności zarówno fizycznej, jak i intelektualnej, kulturowej i specjalistycznej.


Usługi opiekuńcze (pielęgniarskie) i lecznicze:

Opieka pielęgniarska w placówce świadczona całodobowo obejmuje:
 • pielęgnowanie chorych w oparciu o diagnozę lekarską (podawanie leków, wykonywanie iniekcji);
 • proces pielęgnowania w danym przypadku klinicznym i jego stała ewaluacja;
 • podtrzymywanie uzyskanego w wyniku leczenia stanu zdrowia i przygotowanie chorego do życia w niepełnosprawności,
 • wdrażanie do samoopieki i samopielęgnacji chorych i jego opiekunów, uczenie różnych sposobów radzenia sobie z chorobą i niepełnosprawnością;
 • prowadzenie opieki z zastosowaniem różnych nowoczesnych form terapii i wykorzystanie nowoczesnego sprzętu w prowadzeniu profesjonalnej opieki pielęgniarskiej;
 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z długotrwałego unieruchomienia z powodu choroby i zaistniałej niepełnosprawności;
 • zapobieganie odleżynom, odparzeniom;
 • zapobieganie stanom niedożywienia;
 • zapobieganie stanom zapalnym skóry i błon śluzowych;
 • zapobieganie przykurczom, nadwichnięciom, zniekształceniom narządu ruchu;
 • zapobieganie infekcjom;
 • zapobieganie powikłaniom zakrzepowym;
 • zapobieganie zaburzeniom mikcji i defekacji;
 • prowadzenie karty medycznej Mieszkańca.

Zapewniamy opiekę lekarską w placówce – usługa świadczona przez lekarza internistę (co najmniej 12 godzin tygodniowo) w zakresie całego szeregu świadczeń zdrowotnych, profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (współpraca z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi specjalistyczne usługi lecznicze – endokrynologiem, kardiologiem, ortopedą, chirurgiem, reumatologiem i geriatrą).

Dodatkowe zabezpieczenie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej świadczonej w ramach placówki stanowią pobliskie szpitale: Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich oddalony o 18,9 km od placówki oraz Szpital Psychiatryczny w Toszku Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej XVI w Dąbrówce oddalony o 12,9 km od placówki.


Przyjęcie do placówki

Przyjęcie do placówki następuje w wyniku podpisania umowy cywilno – prawnej z właścicielem placówki. Podpisanie umowy następuje osobiście z odbiorcą usług placówki, lub z jego prawnym opiekunem. Podpisanie umowy jest poprzedzone ustaleniami formalno-prawnymi, w tym prezentacją placówki i zakresu świadczonych usług.

Dokumenty, które należy mieć przy przyjęciu:
 • wypełniony kwestionariusz osobowy
 • dowód osobisty lub dowód osobisty osoby podpisującej umowę w imieniu osoby przekazywanej na pobyt dzienny
 • historia choroby oraz karty informacyjne z wcześniejszych pobytów w szpitalu /jeśli takie są w posiadaniu
 • zaświadczenie lekarskie o aktualnie zażywanych lekach
 • w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej częściowo lub całkowicie orzeczenie sądu
 • orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności (jeżeli zostało wydane).

Jeżeli przyszły odbiorca usług placówki nie posiada któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, wówczas lekarz placówki ocenia aktualny stan zdrowia i ustala indywidualny plan opieki. Podobna sytuacja występuje również w przypadku posiadania badań, celem potwierdzenia stanu zdrowia. Dokonana diagnostyka pozwala na zebranie informacji, co do stanu zdrowia, celem dopuszczenia oraz ukierunkowania określonych usług w sposób spersonalizowany dla konkretnej osoby. Ma to także na celu ustalenie koniecznych dodatkowych badań, kontynuowanie lub rozpoczęcie leczenia oraz pozwoli na nadanie stopni w skali Barthela. Ponadto wywiad lekarski pozwoli na przekazanie niezbędnych informacji personelowi placówki:

 • pielęgniarkom celem przekazania informacji co do kuracji, wymagań opiekuńczych itd.;
 • dietetykowi celem wskazania stanu zdrowia, wyników badań, co ma wpłynąć na dobór właściwej diety;
 • rehabilitantom celem wskazania stanu zdrowia, wyników badań, co ma wpłynąć na dobór właściwego programu rehabilitacji;
 • trenerom/animatorom celem wskazania stanu zdrowia, a tym samym dopuszczenia do poszczególnych zajęć aktywizacyjnych i rozrywkowych.

Zapraszamy do zapoznania się z formalnymi szczegółami pobytu, które określa Regulamin Organizacyjny Domu Seniora Tiliam w Zawadzkiem.

Komfort

DAS SENIORENHEIM TILIAM ist die ideale Einrichtung für ältere Personen, die komplexe Heil-, Pflege-, Rehabilitations- und Erholungsleistungen erbringt. Der Komfort und hohe Qualität unserer Dienstleistungen sichern wir durch das qualifizierte, kompetente Personal, professionell ausgestattete Sprechzimmer, moderne Behandlungsräume und Übungssäle, komfortable häusliche Lokalbedingungen.

lese weiter →

AKTIVIERUNG

Der Raum des Seniorenheims TILIAM begünstigt die Aktivierung älterer Personen. Es befinden sich hier das große gemeinsame Esszimmer und die Erholungs- und Fernsehecke, wo die Bewohner einander näher kommen können, als auch sich in auserlesene Lektüre vertiefen können. Die Sommerterrasse und Patio mit Wintergarten erlauben die das Haus draußen umgebende Grünfläche mit dem freundlichen und gut bewirtschaften Innenraum zu verbinden.

lese weiter →

BETREUUNG

Dank erfahrener Belegschaft der Pfleger und Spezialisten: Arzt, Rehabilitierte, Personaltrainer, Diätassistent sorgen wir für die Gesundheit der Bewohner und den täglichen Komfort des Aufenthalts. Wir sichern Pflege in Anlehnung an die ärztliche Diagnose, Möglichkeit der Erlangung von Fertigkeiten im Umgang mit Krankheit und Behinderung optimale Therapieformen.

lese weiter →

Jeżeli masz jakieś pytania chętnie na nie odpowiemy!